Virtuális séta

Irodai nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 9:00-13:00

Telefon: 92/599-230 | E-mail:

Virágvasárnap 2020. április 5.

2020. április 5.

Virágvasárnap, az Úr szenvedésének vasárnapja

 

        Továbbra is érvényben vannak a következők:

1. Templomunkban a nyilvános liturgiák (szentmisék, keresztutak, litániák, ünnepélyes házasságkötések, keresztelések) a Püspöki Konferencia rendelkezésének visszavonásáig szünetelnek.

A már felvett miseszándékokat mi atyák elvégezzük a nép részvétele nélkül. Papi hívatásunkból fakadóan a szentmiseáldozatot naponként bemutatjuk. A szentmisének végtélen értéke van. Ha a szentmisét mondató fizikailag nem is tud jelen lenni, lélekben jelen lehet, azokért imádkozva, akikért kérte a szentmisét.

Ha valaki mégis úgy gondolja, hogy ő későbbi időpontra szeretné a már beírt miseszándékot áthelyeztetni, minél előbb tegye meg telefonon (599-230), vagy email címünkön: '+e})());

A plébánia hivatal nyítvatartása (csak sürgős esetben) du. 14-15 óra között.

Isten áldását és oltalmát kérjük Mindannyiunk életére. Legyen velünk az Ő kegyelme, erősítsen a megpróbáltatásokban, szabadítson meg a járvány fenyegető veszedelmétől. Gyógyítsa meg betegeinket! Az Úr segítse az orvosokat, az egészségügyi dolgozókat, ápolókat. Hűséges szolgálatukért áldja meg őket az Isten.

 

Templomunk mindennap nyitva van a rácsig.

 

      Virágvasárnap: az Úr szenvedésének vasárnapja van. Ezzel a vasárnappal megkezdődik a Nagyhét.

      Nagycsütörtök: Ez a nap Urunk utolsó vacsorájának, az Eucharisztia és az egyházi rend szentségének, a papság alapításának ünnepe. Most lélekben vagyunk hivatalosak az Úr asztalához, mint egykor az apostolok.

      Nagypéntek: Az Úr Jézus Krisztus megváltó, üdvösségszerző kereszthalálának ünnepe.

      Nagypéntek szigorú böjti nap: a 18-60 év közötti hívők e napon háromszor étkezhetnek, egyszeri jóllakással. 14 éves kortól nem szabad húst fogyasztani.

      Nagyszombat: az Úr sírban nyugvásának a napja. Nagyszombat estéje az Úr Jézus Krisztus dicsőséges feltámadásának ünnepe. Az esti virrasztás a keresztény liturgia csúcspontja. Ezen az éjszakán reménykedve, örömmel eltelve várjuk Urunk feltámadását.

      Mi lelkipásztorok Nagycsütörtökön este 6, Nagypénteken du.3, Nagyszombaton este 6 órakor végezzük a szertartásokat a hívek részvétele nélkül.  Ezen időpontokban lélekben legyünk jelen a szertartásokon. Ezen szertartások hanganyagát felvesszük, és este ½ 8 után hallható lesz plébániánk honlapján

      Nagyon csendes lesz ez a nagyhét. Nem tudunk együtt ünnepelni templomainkban, és ez szomorúsággal tölt el bennünket. Lélekben-szívben legyünk itt a templomban, merítsünk erőt az Úr megváltó szeretetéből. Kérjük, segítsen, hogy mielőbb véget érjen a járvány.

     A miseszándékokat mi atyák elvégezzük a szentmiséinkben. Aki viszont szeretné a miseszándékait más időpontra tenni, az megteheti a plébánia telefonszámán: 599-230 du. 2-3 óra között.

     Jövő vasárnap Húsvétvasárnap, az Úr Jézus Krisztus feltámadásának főünnepe lesz.

Plébániánk nyítvatartása: hétfőtől péntekig du. 2-3 óra. Sürgős esetben jöjjünk (temetés)!! Telefon: 599-230.

 

Az alábbiakban szeretettel osztjuk meg a testvérekkel Horváth István Sándor atya gondolatait, melyeket az "Élő víz" kiadványon olvashatnak:

 

Örömteli hangulat

Egy héttel húsvét előtt, virágvasárnap Jézus jeruzsálemi bevonulására emlékezünk, s ezzel az ünneppel
belépünk a nagyhétbe.

A szentmise kezdetén a virágvasárnapi körmenet részeként olvassuk fel a bevonulásról szóló evangéliumi részt, a szentmisében pedig, az evangélium helyén Jézus szenvedésének története, a passió hangzik el. Ez a nap és az előttünk álló hét kettősséget mutat, az események és az emberi magatartás kettősségét. Egyrészről látjuk a boldog éljenzést, az emberek örömét, akik a városba érkező Jézust királyként köszöntik. Másrészt látni fogjuk a gyűlölettől és a haragtól ökölbe szorult kezeket, a hangos ordítást, a követelést, hogy Pilátus feszíttesse őt keresztre. Előbb nagy dicsőségben részesül Jézus, majd pedig megaláztatást kell elszenvednie. Most az emberek leveszik ruháikat, hogy az úton Jézus elé terítsék, később megszaggatják ruháikat annak jeleként, hogy nem akarják tovább hallgatni Jézust, mert szavait istenkáromlásnak tartják. Most minket is magával ragad az örömteli hangulat, pár nap múlva pedig vagy elmenekülünk az apostolokkal együtt vagy értetlenül állunk a kereszt alatt Jézus halála láttán.

Bár az eseményeket látszólag az emberi szándékok, a rosszindulat, a harag, a gyűlölet irányítják, mi mégis mindezek mögött észrevesszük az Atya akaratát, aki Fiától az önfeláldozást kérte.

Az út a mi ajándékunk

Érdemes odafigyelnünk arra, hogy milyen lelkülettel fogadja Jézus mindazt, ami körülötte és vele történik. Az ő küldetése, az ő útja hamarosan véget ér. Az út, amely a pusztaságból indult, ahol megkísértette őt a sátán hatalmat és dicsőséget felajánlva neki. A kísértés most is jelentkezik az emberek részéről, akik királyt látnak benne.

Ezt a gondolatot azonban Jézus egészen egyszerűen hárítja el magától: szamárháton érkezik Jeruzsálembe. Egy valódi királytól, egy uralkodótól mást várnának az emberek, de a mi Urunk nem az ő elvárásaiknak akar megfelelni, hanem a mennyei Atyának engedelmeskedik. Mindig azt az utat járta, amit az Atya jelölt ki számára. A pusztától a Golgotáig. És ez az út egyáltalán nem mentes a kísértésektől. Ezt látjuk a bevonuláskor és ezt fogjuk látni az utolsó vacsora után is, amikor az Olajfák hegyén virraszt az Úr. Minden kísértésre ugyanaz a válasz: Jézus teljes bizalommal az Atyára hagyatkozik, rá bízza életét. Elutasítja ennek a világnak a dicsőségét, újra és újra a szelídség útját választja, mindvégig, a keresztig az engedelmesség és az alázat az útitársa.

A nagyhét egy útra hív minket, amely virágvasárnaptól húsvétig vezet, közben leülünk egy kis időre az utolsó vacsora termében, majd virrasztani és imádkozni megyünk az Olajfák hegyére. Utána elkísérjük az Urat a keresztúton a Golgotára, majd pedig harmadnap a sírhoz indulunk. Azzal a szándékkal induljunk el nagyheti utunkon, hogy ez legyen a mi ajándékunk az Úrnak.

 

Indulnom kell a keresztúton

Uram, Jézus Krisztus! Te nem dicsőséges királyként vonultál be Jeruzsálembe, pedig sokan ezt várták tőled, hanem békét hozó szolgaként, Isten szolgájaként. Tudtad, hogy a megkezdett úton nem fordulhatsz vissza, mert akkor nem teljesítenéd a mennyei Atya akaratát. Tudtad, hogy nemsokára visszafelé kell jönnöd ugyanezen az úton. Pár nap múlva a keresztet hordozva mentél a másik irányba, ki a városból, a Golgota hegyére. Uram, nekem is indulnom kell nyomodban a keresztúton.