Virtuális séta

Irodai nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 9:00-13:00

Telefon: 92/599-230 | E-mail:

A házszentelés időszaka

2012. január 3. (kedd) 12:01

Egyes vidékeken még host=picasaweb.google.com&hl=hu&feat=flashalbum&RGB=0x000000&feed=https%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2Fmariamagdolna.zeg%2Falbumid%2F5696005583072391105%3Falt%3Drss%26kind%3Dphoto%26hl%3Dhumindig híven őrzik a házszenteléshez kapcsolódó szokásokat, de vannak helyek, ahol egyre fakulnak. A január 6-i vízkereszt napjához kötődik, amelynek alapja a három királyok látogatása és tisztelgése az újszülött Jézus előtt. A napkeleti bölcsek mára már az utasok, úton járók, vendégfogadósok védőszentjei.

Vízkereszt napja a karácsonyi ünnep bezárója és a farsangi időszak kezdete. Hajdanán szokás volt vízkeresztkor a napkeleti bölcsek megjelenítése: a gyerekek királyoknak öltözve járták a házakat, így köszöntötték az ünnep alkalmával a szomszédokat. Ehhez a naphoz fűződnek bizonyos időjárásjóslások is. A népi hiedelmek szerint, ha január 6-án megolvad a jég, hosszú tél várható, viszont ha hideg az idő, korai tavaszra lehet számítani.

Vízkeresztkor szokás a víz és a tömjén megszentelése. A hagyomány  szerint a víz szentelése, amelynek akkoriban mágikus erőt tulajdonítottak, egyidős a kereszténységgel.

A népi hiedelem úgy tartja, a szentelt víz segít a betegségek megelőzésében és gyógyításában, megóv a szerencsétlenségektől, de még a természeti katasztrófáktól is.

A tömjént a gonosz szellemek elűzésére használták. A víz tisztító hatását nemcsak konkrétan értelmezik, hanem lelki tisztítószernek is tekintik. A nyugati kereszténységtől indult a szokás, hogy megszentelték a vizet, és ezzel a vízzel a házakat és családokat is megáldották. Egyes egyházkutatók szerint a ferencesek terjesztették el ezt a szertartást, hiszen azokra a vidékekre jellemző, ahol voltak ferencesek.

Kereszt jelzi, hogy szívesen fogadják a házszentelőket

Csengettyűszó, ministránsok és a kántor éneke jelzi az Úr Jézus közeledtét. A pap kereszttel kezében köszönti a ház lakóit, békességet kívánva a családnak. Az asztalon égő gyertya Krisztus világosságát, illetve a lakók hitét jelképezi. Régen a víz- és tömjénszentelésről hazatérő hívek felírták az ajtókeretre Gáspár, Menyhért és Boldizsár nevének kezdőbetűjét, ez a szokás idővel a házszentelés részévé vált.

A szentelt krétával ajtófélfára fölírt betűk eredetileg nem GMB, hanem CMB voltak, amelyek nem a királyok nevét fedik, hanem egy áldás szavaira utalnak: Christus mansionem benedicat – Krisztus megáldja a hajlékot.

20+C+M+B+12

A régi időkben a házszentelés alkalmával a családok nyilvántartását is elkészítették. Kisebb városokban, katolikus falvakban minden házhoz bekopog a pap és kísérete, nagyobb városokban vagy szórványvidékeken viszont kérést kell benyújtani a házszentelést illetően.

A katolikus egyházak elöljárói szerint egyre kisebb erre az igény, és attól tartanak, hogy idővel teljesen kialszik ez a régi szertartás. Egyesek babonának tekintik, és sokan nem értik, hogy az áldás mivel gazdagítja a meglévő valóságot. Az egyház a megszentelő áldás által ki akar vonni egyes tárgyakat a csupán világi használat alól, és vallásos célra rendeli.

Hajdanában a nagy szentelt vizes üstöt magukkal vitték a ministránsok, egyenesen azt a vizet használta fel a pap. Az is szokás volt, hogy aprópénzt dobáltak az üstbe, amely majd a ministráló gyerekeké lett.

Az egyházi vezetők jelenlétének is mágikus hatást tulajdonítottak. A papnak a szentelés után le kellett ülnie, hogy a tyúkok egész évben jól tojjanak. A hajadon lányok valamely ruhadarabjukat vagy kiegészítőjüket a küszöbre helyezték, mert ha a pap átlép rajta, még abban az évben férjhez mennek.

A várakozás tisztító hatású

A házszentelést a hívek részéről előkészületek előzik meg. Az asztalra terített fehér abrosz a tisztaságot, az égő gyertya pedig a Krisztus elé járulást, illetve a hitet fejezi ki. Az ünnepély fontos része a közös ima.

A pap nemcsak megszenteli az otthonokat, hanem a hívekért is imádkozik. A keresztény hitet viszi el az emberekhez a kereszt által, amelyet a család tagjai megcsókolnak Isten és Jézus iránti tiszteletük jeléül. A keresztcsókolás a karácsonyi és húsvéti ünnepkör szokásainak keveredésével született, hiszen a kereszt imádata a húsvétra jellemző.

A szertartás liturgiáját várakozás előzi meg. A szent keresztet váró hívek külsőleg és lelkileg is egyaránt készülnek a házszentelés pillanatára. Ennek a várakozásnak tisztító jellege van, hiszen ezalatt lehetővé válik a lelki felkészülés, illetve az ünnep átérzése is.

Közvetlen találkozás a hívekkel

A házszentelés alkalmával az egyház elöljárói számba veszik és ismerkednek híveikkel, közvetlen kapcsolatot alakítanak ki egymás között. Azokon a területeken, ahol a házszentelés még mindig él, nem lehet alapos az ismerkedés, hiszen a papok mindenkihez el szeretnének jutni, viszont az a néhány perces látogatás sokat számít mind a híveknek, mind az elöljáróknak.

Liturgia

 

I. A HÁZBELIEK ÜDVÖZLÉSE

Pap: Békesség e háznak és minden lakójának! 
Válasz: Úgy engedje a jó Isten!

vagy: 
P.: A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. 
V.: És a te lelkeddel.

vagy: 
P.: Az Úr legyen veletek. 
V.: És a te lelkeddel.

II. BEVEZETŐ IMA

A házszentelés szertartását az ősi (magyar) háziáldás szövegével kezdjük.

Hol hit, ott szeretet; 
Hol szeretet, ott béke; 
Hol béke, ott áldás; 
Hol áldás, ott Isten; 
Hol Isten, ott szükség nincsen!

(A bevezető háziáldás-szöveg helyett elénekelhető valamelyik alkalmi ének is.)

III. SZENTÍRÁSI OLVASMÁNYOK

(Isten igéjének a hirdetése a szertartás központi részét képezi. A körülményekhez alkalmazkodva a pap vagy kisegítője azt az olvasmányt olvassa fel, amelyik a családnak legjobban megfelel.)

1. Ha karácsonyi időben végezzük a házszentelést

Jézus születése (Lk 2,1-10)

Ebben az időben történt, hogy Augusztus császár rendeletet adott ki, hogy az egész földkerekségét írják össze. Ezt az első összeírást Cirinusz, Szíria helytartója bonyolította le. Mindenki elment a maga városába, hogy összeírják. József is fölment Galilea Názáret nevű városából Júdeába, Dávid városába, Betlehembe, mert Dávid házából és nemzetségéből származott, hogy összeírják feleségével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. Ott-tartózkodásuk alatt elérkezett a szülés ideje. Mária megszülte elsőszülött fiát, bepólyálta és jászolba fektette, mert nem jutott nekik hely a szálláson.

Pásztorok tanyáztak a vidéken kint a szabad ég alatt és éjnek idején őrizték nyájukat. Egyszerre csak ott állt előttük az Úr angyala, és beragyogta őket az Úr dicsősége. Nagyon megijedtek. De az angyal megnyugtatta őket: "Ne féljetek! Mert nagy örömet adok tudtul nektek és majd az egész népnek." 
Ez az Isten igéje. 
V.: Istennek legyen hála.

2. Ahol valamilyen szükséget szenvednek (özvegység, szegénység...)

A szegény asszony fillérje (Lk 21,1-4)

Föltekintett és figyelte, hogyan dobják a gazdagok adományaikat a templom perselyébe. Közben észrevette, hogy egy szegény özvegy két fillért dobott be. Erre megjegyezte: "Bizony mondom nektek hogy ez a szegény özvegy többet dobott be, mint bárki más. Mert a többiek feleslegükből adtak az Istennek ajándékot ő azonban mind odaadta, ami szegénységétől telt: egész megélhetését." 
Ez az Isten igéje. 
V.: Istennek legyen hála.

3. Ha beteg van a háznál

Jézus megkönnyíti terheinket (Mt 11,25-30)

Abban az időben Jézus ezeket mondta:

"Dicsőítelek, Atyám, ég és föld Ura, hogy az okosak és a bölcsek elől elrejtetted ezeket és a kicsinyeknek kinyilatkoztattad. Igen, Atyám, így tetszett neked. Atyám mindent átadott nekem, és senki sem ismeri a Fiút csak az Atya s az Atyát sem ismeri senki csak a Fiú, és az, akinek a Fiú kinyilatkoztatja. Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok - én megkönnyítlek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem mert szelíd vagyok és alázatos szívű, s megtaláljátok lelketek nyugalmát. Az én igám vonzó és az én terhem könnyű." 
Ez az Isten igéje. 
V.: Istennek legyen hála.

4. Ha több gyermek van a családban

Jézus megáldja a gyermekeket (Mt 10,13-16)

Kisgyerekeket hoztak hozzá, hogy tegye rájuk a kezét. De a tanítványok elutasították őket. Amikor Jézus észrevette, helytelenítette. "Hagyjátok - mondta -, hadd jöjjenek hozzám a kicsinyek, ne akadályozzátok őket, hisz ilyeneké az Isten országa. Igazán mondom nektek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy gyerek, nem jut be oda." Azután ölébe vette és kezét rájuk téve megáldotta őket. 
Ez az Isten igéje. 
V.: Istennek legyen hála.

5. Ha az anyai örömöket akarjuk hangsúlyozni

Jézus anyjának dicsérete (Lk 11,27-28)

Még beszélt, amikor egy asszony a tömegből odakiáltotta neki: "Boldog a méh, amely kihordott és az emlő, amelyet szoptál!". De ő ezt mondta: "Hát még azok milyen boldogok, akik hallgatják az Isten szavát és hűségesek is maradnak hozzá!". 
Ez az Isten igéje. 
V.: Istennek legyen hála.

6. Ha a sors megosztásának fontosságát akarjuk kifejezni

Mária meglátogatja Erzsébetet (Lk 1,39-47)

Mária még ezekben a napokban útnak indult, és a hegyekbe sietett, Júda városába. Zakariás házába tért be és üdvözölte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, örömében megmozdult méhében a gyermek, maga Erzsébet pedig eltelt Szentlélekkel.

Hangosan felkiáltott: "Áldott vagy az asszonyok között és áldott a méhed gyümölcse! Hogy lehet az, hogy Uramnak anyja látogat el hozzám? Lásd, mihelyt meghallottam köszöntésed szavát, az örömtől megmozdult méhemben a gyermek. Boldog, aki hitt annak a beteljesedésében, amit az Úr mondott neki!" Mária megszólalt: "Lelkem magasztalja az Urat, és szívem ujjong megváltó Istenemben, mert rátekintett alázatos szolgálójára..." 
Ez az Isten igéje. 
V.: Istennek legyen hála.

7. Ha a családnak vannak olyan tagjai, akik eltávolodtak Istentől és az Egyháztól

Jézus megmenti azt, ami elveszett (Lk 19,1-10)

Aztán odaért Jerikóba és végigment rajta. Élt ott egy Zakeus nevű tehetős ember, a vámosok feje. Szerette volna látni Jézust szemtől szembe, de a tömeg miatt nem tudta, mert alacsony termetű volt. Így hát előre futott, felmászott egy vadfügefára, hogy láthassa, mert arra kellett elhaladnia. Amikor Jézus odaért, felnézett és megszólította: "Zakeus, gyere le hamar! Ma a te házadban kell megszállnom." Erre gyorsan lemászott és boldogan fogadta. Akik ezt látták, méltatlankodva megjegyezték, hogy bűnös emberhez tér be megpihenni. Zakeus azonban odaállt az Úr elé és így szólt: "Nézd, Uram, vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakit valamiben megcsaltam, négyannyit adok helyette". Jézus ezt felelte neki: "Ma üdvösség köszöntött erre a házra, hiszen ő is Ábrahám fia. Az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megmentse, ami elveszett." 
Ez az Isten igéje. 
V.: Istennek legyen hála.

8. Ha a jelenlevőket erényes keresztény életre akarjuk felszólítani

Istennek tetsző élet (Róm 12,9-18)

Szeressetek tettetés nélkül, irtózzatok a rossztól, ragaszkodjatok a jóhoz. A testvéri szeretetben legyetek gyöngédek egymáshoz, a tiszteletadásban előzzétek meg egymást. a buzgóságban ne lankadjatok legyetek tüzes lelkületűek: az Úrnak szolgáltok. A reményben legyetek derűsek, a nyomorúságban béketűrők, az imádságban állhatatosak.

Segítsetek a szenteken, ha szükségben vannak, gyakoroljátok a vendégszeretetet. Áldjátok üldözőiteket, áldjátok, s ne átkozzátok. Azokkal akik örülnek, örüljetek, s a sírókkal sírjatok. Éljetek egyetértésben. Ne legyetek fennhéjázók hanem alkalmazkodjatok az egyszerű emberekhez. Ne legyetek magatokkal eltelve.

Rosszért rosszal senkinek ne fizessetek. Törekedjetek arra, ami jó minden ember szemében. Ámennyire rajtatok áll, éljetek mindenkivel békességben. 
Ez az Isten igéje. 
V.: Istennek legyen hála.

Úgy szeressük egymást, ahogyan Isten szeret minket (1Jn 4,7-11)

Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és mindenki, aki szeret, Istentől való és ismeri Istent. Aki nem szeret, nem ismeri az Istent, mert az Isten szeretet. Az Isten szeretete abban nyilvánul meg, hogy az Isten elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy általa éljünk. A szeretetnek nem az a lényege, hogy mi szeretjük Istent, hanem hogy ő szeret minket, és elküldte a Fiát bűneinkért engesztelésül.

Szeretteim, ha az Isten így szeretett minket, nekünk is szeretnünk kell egymást. 
Ez az Isten igéje. 
V.: Istennek legyen hála.

Pál szeretethimnusza (1Kor 13,1.3-8a)

Szólhatok az emberek vagy az angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc vagyok vagy pengő cimbalom. Szétoszthatom mindenemet a nélkülözők közt, odaadhatom a testemet is égőáldozatul, ha szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem. A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély. Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel. Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság győzelmében leli. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. A szeretet nem szűnik meg soha. 
Ez az Isten igéje. 
V.: Istennek legyen hála.

Isten gyermekeinek szabadsága (Gal 5,18-22. 26)

Vezessen benneteket a Lélek, akkor nem vagytok alávetve a törvénynek.

A test cselekedetei nyilvánvalók: kicsapongás, tisztátalanság, fajtalanság, bálványimádás, babonaság, ellenségeskedés, viszálykodás, vetélkedés, harag, veszekedés, szakadás, pártoskodás, irigykedés, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonló. Mint már előbb mondtam, most ismét kijelentem: Akik ilyeneket művelnek, nem öröklik Isten országát. A Lélek gyümölcsei viszont: szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás... Ne törtessünk kihívóan s egymásra irigykedve hiú dicsőség után. 
Ez az Isten igéje. 
V.: Istennek legyen hála.

9. Ha Isten szeretetéről akarunk tanúskodni

Aki kitart a szeretetben, Istenben marad (1Jn 4,15-16)

Aki vallja, hogy Jézus az Isten Fia, abban bennemarad az Isten, és ő is az Istenben. Megismertük a szeretetet, amelyet Isten oltott belénk, és hittűnk benne. Az Isten szeretet, és aki kitart a szeretetben, az az Istenben marad, s az Isten is benne marad. 
Ez az Isten igéje. 
V.: Istennek legyen hála.

10. Ha olyan hívők körében végezzük a szertartást, ahol szükségesnek tartjuk hangsúlyozni, hogy a világi gondoknál fontosabb az Isten igéje.

Mária és Márta (Lk 10,32)

Útjukon betértek egy faluba. Egy Márta nevű asszony befogadta házába.

Ennek volt egy húga, Mária. Ez odaült az Úr lábához és hallgatta a szavait, Márta meg sürgött-forgott, végezte a háziasszonyi teendőket. Egyszer csak megállt: "Uram - méltatlankodott -, nem törődöl vele, hogy húgom elnézi, hogy egyedül szolgáljalak ki? Szólj neki, hogy segítsen nekem." Az Úr azonban így válaszolt: "Márta, Márta, sok mindenre gondod van és sok minden nyugtalanít, pedig csak egy a szükséges. Mária a jobbik részt választotta, nem is veszti el soha." 
Ez az Isten igéje. 
V.: Istennek legyen hála.

(A fenti szentírási szövegválogatás nem kizárólagos. A Zsinat szellemében mindenki választhat más megfelelő szöveget is. Az olvasmány után ajánlatos, hogy a pap lehetőleg a háziakkal közösen - néhány szót szóljon a bibliai részről, a jelenlévő családra vonatkoztatva. Aztán pedig kérje fel őket közös imára.)

IV. EGYETEMES KÖNYÖRGESEK

(A könyörgésekből néhányat kell kiválasztani a helyzethez mérten, de lehet más könyörgést is alkalmazni a szentírási részlet témájától és a házbeliek szükségleteitől függően.)

P.: Mindnyájunkhoz közel van Isten - ha oltalmát kérjük! Urunk, te szelíd és jóságos vagy hozzánk: megszánod, aki hozzád sóhajt. Imádságunkat halld meg, Istenem, figyelj a könyörgő szóra! Jóságos Istenünk, könyörgünk hozzád e család minden jelenlévő és távollévő tagjáért, védelmezd őket, és szenteld meg kegyelmeddel! 
V.: Kérünk Téged, hallgass meg minket!

Add, Urunk, hogy a keresztény családok által növekedjék Egyházunk! 
V.: Kérünk Téged...

Óvj meg minket, Urunk, minden veszélytől, és áraszd bőséges áldásodat minden család otthonára! 
V.: Kérünk Téged...

Tekints jóságosan azokra, akiknek nincs tető a fejük fölött, hogy tisztességes lakóhelyet találjanak! 
V.: Kérünk Téged...

Add meg és őrizd meg a föld termését, hogy az embereknek mindig meglegyen a mindennapi kenyerük! 
V.: Kérünk Téged...

Add, Urunk, hogy a házastársak, esküjükhöz híven hűségesek legyenek a sírig! 
V.: Kérünk Téged...

Add, Urunk, hogy a gyermekek növekedjenek bölcsességben és kedvességben Isten és az emberek előtt! 
V.: Kérünk Téged...

Add, Urunk, hogy a mulandó dolgok között zarándokolva a mennyei örök életre vágyakozzunk, s a hit, a remény és a szeretet által már most élvezzük a mennyei boldogság előízét! 
V.: Kérünk Téged...

Halálunk óráján állj mellettünk, Urunk, kegyelmeddel, hogy hűségesnek találj minket, és a te békédben költözzünk el ebből a világból! 
V.: Kérünk Téged...

Add, Urunk, hogy e család minden elhunyt hozzátartozója (NN) elnyerje szereteted jutalmát: az örök boldogságot! 
V.: Kérünk Téged... 
P.: Zárjuk fohászainkat azzal az imával, amelyre Jézus Krisztus tanított meg minket: 
MI ATYÁNK...

AZ EGYETEMES KÖNYŐRGÉSEK HELYETT:

1.

P.: Áldj meg, Uram, mindeneket... 
V.: Áldd meg a mezőket, a kerteket és a szőlőhegyeket. 
P.: Küld el hozzánk Szentlelkedet... 
V.: Hogy szeressük, amit ránk bíztál, becsüljük, ami csak általad teljesülhet be, s várjuk eljöveteled. 
P.: Szálljon az Úr áldása mindnyájunkra... 
V.: És minden népre, az emberek munkájára a falvakban és városokban. 
P.: Amink van, meg akarjuk osztani másokkal... 
V.: Adj nekünk, hogy tovább tudjuk adni. 
P.: Küldj esőt a száraz földre... 
V.: Add meg minden embernek a mindennapi kenyeret. 
P.: Áldd meg, Uram, a mai napot... 
V.: És maradj velünk minden időben. Ámen.

(Josef Anselm Adelmann nyomán)


P.: Zárjuk fohászainkat azzal az imával, amelyre Jézus Krisztus tanított meg minket: 
MI ATYÁNK...

2.

P.: Uram, tégy engemet a Te békédnek eszközévé! 
V.: Add, hogy ahol a gyűlölet tombol, oda én a szeretetet vigyem; 
ahol a bún uralkodik, oda én a megbocsátást vigyem; 
ahol a viszály szertehúz, oda én az egységet vigyem; 
ahol a kétség tétovázik, oda én a hitet vigyem; 
ahol a hamisság kígyózik, oda én az igazságot vigyem; 
ahol a reménytelenség csüggeszt, oda én a bizalmat vigyem; 
ahol a szomorúság fojtogat, oda én az őrömet vigyem; 
ahol a sötétség rémít, oda én a világosságot vigyem. 
Uram, tégy engem a Te békédnek eszközévé! 
Úgy legyen!

P.: Most pedig forduljunk, testvéreim, közös mennyei Atyánkhoz azzal az imával, amelyre Jézus Krisztus tanított meg minket: 
MI ATYÁNK...

V. BEFEJEZŐ IMA ÉS MEGHINTÉS SZENTELTVÍZZEL

(A pap belátása szerint a következő imák egyikét választja ki. A könyörgés után szenteltvízzel hinti meg a helyiségeket, és ha szokás, tömjénezhet is. A szertartás az áldással végződik.)

1.     Istenünk, te a mai napon kinyilatkoztattad a csillag vezetésével Egyszülöttödet a népeknek. Engedd jóságosan, hogy miután a hitből megismertük, színed látására is eljussunk. A mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.

2.     Urunk, mindenható Istenünk: áldd meg ezt a hajlékot! 
Legyen benne egészség, tisztaság, erények diadala, alázat, jóság, szelídség, a törvény teljessége és az Atya, a Fiú és a Szentlélek iránti hálaadás. Maradjon ez az áldás ezen a házon és a benne lakókon. A mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.

3.     Hallgass meg, bennünket, mindenható Atyánk, örök Isten, akik most hozzád imádkozunk, és küldd el szent angyalodat, hogy őrizze, erősítse, oltalmazza és óvja mindazokat, akik e házban laknak! A mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.

4.     Téged kérünk, mindenható Isten, hogy e hajlékot lakóival együtt megszentelni, megáldani és minden jóval elhalmozni méltóztassál. Adj, Uram, nekik égi harmatod bőségéből, add meg nekik a mindennapi kenyeret, munkájuknak bőséges gyümölcsét, és teljesítsd irgalmasan minden vágyukat. Ajándékozd meg őket a te Lelkeddel, hogy szívükben mindig szeretet, öröm, békesség, nagylelkűség, jóság, hűség, szelídség, türelem és kölcsönös tisztelet uralkodjon. A mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.

5.     Urunk, Jézus Krisztus, te azt a parancsot adtad tanítványaidnak, hogy békét vigyenek minden házba, ahová bemennek. Áldd, meg, kérünk, ezt a családot, halmozd el ajándékaiddal. Jöjjön el hozzájuk is az üdvösség, mint ahogy Zakeus házát is üdvösséged kegyelmével árasztottad el. Töltsd el a háziak szívét bölcsességgel és szeretettel, jósággal és hűséggel, örömmel és békességgel, hogy az erényekben téged szolgáljanak, és ezáltal kiérdemeljék, hogy örök lakásodba fogadd őket, és dicsőségedben mindig veled legyenek. Mindörökkön örökké. Ámen.

6.     Az Úr Jézus Krisztus legyen közöttetek, hogy védjen; legyen bennetek, hogy kitartsatok; legyen előttetek, hogy vezessen; legyen mögöttetek, hogy óvjon; legyen fölöttetek, hogy megáldjon: aki az Atyával és a Szentlélekkel együtt él és uralkodik mindörökkön örökké. Ámen.

7.     Oltalmazd, Uram, atyai szíveddel e családot. A te kegyelmed az egyedüli támasz és egyedüli remény számukra. Áldásod legyen örökös támaszuk. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

8.     Azt mondtad, Uram, hogy az őszinte és tiszta szívekben kívánsz lakni. Alakítsd kegyelmeddel e ház lakóit, hogy bennük kényelmesen lakozhassál. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

9.     Légy kegyes, Urunk, tieidhez e házban. Gazdagítsd meg őket kegyelmeddel, áldd meg őket, hogy reád hagyatkozva hitben, reményben és szeretetben akaratodat teljesítsék! Kölcsönös hűségben és tiszteletben mindig békében éljenek. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

10. (Új ház szentelésekor) Teremtő Istenünk, hálát adunk Neked, mert olyan csodálatos erőkkel áldottad meg az embert, amelyek által társteremtőddé válhat. Érteimet, alkotóképességet adtál neki, hogy a szeretetben növekedve feléd haladjon. Te megengedted, hogy örömmel élvezhessük munkánk gyümölcsét. Most örömmel hálát adunk neked e (fölépített) hajlékért, mely lakóinak otthont nyújt. Áldd meg azokat, akik erőfeszítésüket és szenvedésüket beépítették e házba, hogy mi élvezhessük fáradozásuk gyümölcsét. Urunk, emlékezzél meg azokról is, akiknek nincs hajlék a fejük fölött, add, hogy ők is otthonra találjanak! 
Kérünk, hogy ez az épület biztonságot és bensőséges családi légkört nyújtson a lakóknak, éljenek békességben és szeretetben, hogy egykor a te örök otthonodba jussanak. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

11. (Ha vízkereszt táján végezzük a házszentelést) Istenünk, te ma kinyilatkoztattad egyszülött Fiadat a nemzeteknek a betlehemi csillag vezetésével: kérünk, add kegyelmedet, hogy mi, akik téged hitből megismertünk, fönséged szinelátására is eljussunk. A ml Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.

A pap, miközben szenteltvízzel meghinti a hajlékot, ezt mondja: 
Emlékeztessen a szenteltvíz keresztségünkre és Krisztusra, 
aki szenvedésével és feltámadásával megváltott minket! 
(A meghintést, ha szokás, a tömjénezés követi, valamint az évszám és a Háromkirályok kezdőbetűinek följegyzése az ajtóra.)

VI. ÁLDÁS


P.: A mindenható Atyának és Fiúnak és Szentlélekistennek áldása szálljon e ház lakóira, és maradjon velük mindenkor. 
V.: Ámen.

vagy: 
P.: Áldja meg az Úr, és őrizze meg e ház lakóit. 
V.: Ámen 
P.: Fordítsa feléjűk tekintetét, és adjon nekik békességet. 
V.: Ámen. 
P.: A mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek az áldása szálljon e házra és minden lakójára, és maradjon rajtuk mindenkor. 
V.: Ámen.

vagy: 
P.: Isten, minden áldás forrása, halmozza el e ház lakóit .bőséges kegyelmével, és őrizze meg őket az új esztendőben erőben és egészségben. 
V.: Ámen. 
P.: Adjon nekik állhatatos hitet, rendíthetetlen reményt és türelmet, hogy kitartsanak a szeretetben. 
V.: Ámen. 
P.: Adjon nekik békét az életben, eredményt a munkában, buzgóságot az imában, és végül örök életet. 
V.: Ámen. 
P.: A mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek az áldása szálljon e házra és minden lakójára, és maradjon rajta mindenkor. 
V.: Ámen.

vagy: 
P.: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. 
V.: Ámen.

FÜGGELÉK

Gyermekek megáldása


P.: Engedjétek hozzám a kisdedeket. 
V.: Mert ilyeneké a mennyek országa. 
P.: Őrangyalok védik őket. 
V.: Akik színről színre látják Istent. 
P.: Ne árthasson nekik a gonosz lélek. 
V.: Bűn és csábítás meg ne rontsa őket 
P.: Az Úr legyen veletek. 
V.: És a te lelkeddel.

Könyörögjünk. - Urunk, Jézus Krisztus! Te a hozzádjövő gyermekeket magadhoz ölelted, és kezedet fejükre téve megáldottad őket. Azt mondtad: Engedjétek hozzám a kisdedeket, és ne tiltsátok el őket tőlem, mert ilyeneké A mennyek országa. Ezeknek angyalai színről színre látják a mennyei Atyát. Kérünk, tekintsd ezeknek a gyermekeknek ártatlanságát és szüleik hitét. Papi szolgálatunk által áldd meg őket a mai napon, hogy kegyelmedben és irgalmadban mindig előbbre haladjanak. Tartsák meg parancsaidat, és érjék el kitűzött céljukat általad, világ Megváltója, aki az Atyával és a Szentlélekkel együtt élsz és uralkodol, Isten, mindörökkön örökké. Ámen.

Beteg megáldása

Gyógyítson meg téged az Úr Jézus Krisztus. Járjon közbe érted a Boldogságos Szűz Mária és minden szentek, hogy nyerj tökéletes testi-lelki egészséget. Papi kézfeltételem által minden égi és földi áldással áldjon meg téged az Atya, a Fiú + és a Szentlélek. 
Ámen.

Rózsafüzér megáldása

Megáldjuk és megszenteljük + ezt az olvasót Isten dicsőségére, a Boldogságos Szúz Mária tiszteletére: a mi Urunk Jézus Krisztus életének, halálának és feltámadásának emlékére. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Képek, szobrok megáldása

Mindenható örök Isten, aki megengeded, hogy szenteid képét és szobrát megfessük, vagy megmintázzuk, add, hogy valahányszor azokat szemlélve szentjeid jó cselekedeteire gondoljunk, erényeit utánozzuk; áldd meg ezt az Úr Jézus (Szűz Mária, Szent...) tiszteletére készített képet (szobrot) ~ és add, hogy mindazok, akik az Úr Jézust (Szűz Máriát, Szent...t) tisztelik, az Ő közbenjárására és érdemeire való tekintettel a jelen életben T6led kegyelmet kapjanak, és elnyerjék az örök boldogságot. Krisztus a mi Urunk által. Ámen.

Minden más tárgy megáldása

Úristen, a te Neved mindent meg tud szentelni. Add bőséges áldásodat + erre a ....ra(re); és add, hogy mindaz, aki parancsaidnak megfelelően Neked hálát adva ezt a .....-t használni fogja, szent Neved segítségül hívása által testének egészséget, lelkének pedig oltalmat és kegyelmet nyerjen. A mi Urunk Jézus Krisztus által. 
Ámen.