Virtuális séta

Irodai nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 9:00-13:00

Telefon: 92/599-230 | E-mail:

Mindszenty-emlékmise és ünnepi közgyűlés Zalaegerszegen

2012. május 13. (vasárnap) 7:45

Május tizenharmadika a rend-szerváltozás óta a város napja Za-laegerszegen, 1885-ben ekkor feje-ződött be a megyeszékhely rende-zett tanácsú várossá nyilvánítása, s ekkor választották meg az első polgármestert is, Kovács Károly személyében. Az ünnepi alkalom során került sor többek közt Mind-szenty József bíboros, korábbi za-laegerszegi apátplébános posztu-musz díszpolgári címének ünnepé-lyes átadására is.

A méltó ünneplés a Mária Mag-dolna Plébániatemplomban Mind-szenty-emlékmisével vette kezde-tét. A szentmisét Márfi Gyula veszprémi érsek, Veres András szombathelyi megyéspüspök és Stróber László zalaegerszegi apát-plébános mutatták be. A templo-mot megtöltő hívek, Mindszenty-tisztelők között jelen volt az orszá-gos és a városi közélet számos szereplője. A Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégiumot az iskolavezetés ré-széről Csordás Róbert igazgató, Kocsis Zsuzsanna igazgatóhelyet-tes, a Mindszenty Kamarakórus és a diákok egy csoportja is képvisel-te. Veres András püspök atya pré-dikációjában Mindszenty József példamutató kiállását, történelem-formáló szerepét méltatta.

A szentmisét követően vette kezdetét Zalaegerszeg megyei jogú város díszközgyűlése. Az ünnepi ülésen részt vettek az egyházi mél-tóságok, Márfi Gyula érsek atya, Veres András püspök atya, Mind-szenty József leszármazottai, köz-tük szülőfalujának, Csehimind-szentnek a polgármestere Fukszberger Imre és Dr. Pem László atya, valamint a Zalaeger-szeg testvérvárosait képviselő de-legációk tagjai. Gyutai Csaba pol-gármester ünnepi beszédében hangsúlyozta, milyen szép ünnep a város napja, vagyis Zalaegerszeg jelképes születésnapja. Fontos és illő dolog megemlékezni a nagy elődökről. Köszönet és hála jár mindazoknak, akik a történelem során e város felépítésén, folyama-tos szebbítésén munkálkodtak. Joggal mondhatjuk, hogy ez a nap a „nagy építők” ünnepe. A pol-gármester számos személyt említett szavai alátámasztására (Padányi Bíró Márton, Wlassics Gyula, Keresztury Dezső, Pais Dezső, Degré Alajos, Ruszt József), akik sokat tettek városuk felemelkedéséért. Mindszenty Jó-zsef kitüntetésével újabb nagy épí-tővel gyarapodik a közösség. Az ő nevéhez fűződik a zárda, a plébá-nia, a katolikus kultúrotthon, szá-mos lakás és a megyében 18 temp-lom felépítése is, vagyis nemcsak lélekápoló, de építő személyiség is volt. Gyutai Csaba polgármester elmondta: Magyarország fáklyája, élő lelkiismerete volt, aki a sötét-ségbe taszító diktatúrák idején is igaz keresztény, igaz ember és igaz magyar maradt. A polgármester úr bizodalmát fejezte ki, hogy példája a ma élők számára is követésre talál.

A beszéd után Szabó Imre 12.a osztályos Mindszenty-gimnáziumi tanuló előadásában hallgathattuk meg Péntek Imre költő erre az al-kalomra írt Mindszenty című köl-teményét.

Veres András püspök atya az egyház nevében mondott köszöne-tet a városvezetésnek e nemes gondolat, a díszpolgári cím ado-mányozásának megfogantatásáért és megtörténtéért. A 2012-es jubi-leumi év - hiszen 120 évvel ezelőtt született Mindszenty – jó apropóul szolgál a Mindszenty felé felhal-mozott adósságok rendezésére. A bíboros keresztényi magatartása, segítőkészsége, tenni vágyása, igazságkeresése elismerendő nagy-sággal bír az utókor számára is. A mostani díj ezért egy köszönet is egyben ezért a munkáért.

A posztumusz díszpolgári címet a polgármester úr adta át az ado-mányozott diploma szövegének felolvasása kíséretében. Mind-szenty József Zalaegerszeg katoli-kus közösségének összefogása, a város építése, a szegények és el-esettek támogatása területén egy-aránt maradandót alkotott, s a leg-nehezebb időkben is bátran kiállt az ártatlanok, az üldözöttek vé-delmében, állt az indoklásban. Ke-resztény hitének megélése és kon-zervatív értékrendje máig példaér-tékű – tette hozzá a polgármester. A posztumusz díjat Stróber László zalaegerszegi apátplébános, ilyen funkciójában mint Mindszenty József utódja, vette át a polgármes-tertől. A kitüntetést megköszönve elmondta: Mindszenty szájában nem volt hamisság, szívében pedig nem volt kettősség. Ezért lehet élete és munkássága példaértékű számunkra, szeretetével és munka-bírásával ma is erőt tud adni a mindennapi munkához.

Az ünnepi közgyűlés a testvér-városi delegációk köszöntőjével, majd a további címek átadásával és a Szózat eléneklésével zárult.

Illés Csaba