Virtuális séta

Irodai nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 9:00-13:00

Telefon: 92/599-230 | E-mail:

2012. április 7. Nagyszombat

2012. április 7. (szombat) 22:50

host=picasaweb.google.com&hl=hu&feat=flashalbum&RGB=0x000000&feed=https%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2F108675937091925849016%2Falbumid%2F5728762622470148113%3Falt%3Drss%26kind%3Dphoto%26hl%3DhuA FELTÁMADÁS ÜNNEPE (HÚSVÉT ÉJSZAKÁJA) Húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe. Húsvét éjszakáján az egyház legszebb jelképes ünneplése jeleníti meg a szent titkokat. A liturgia szimbólumaiban megjelenik a fény és sötét, a tűz és a víz, a nap és a csillagok, hogy együtt magasztalják a feltámadott Krisztust, aki legyőzte a sötétséget, a halált.

A liturgia 4 részből áll:

1. Első a fény liturgiája: a tűz megszentelése. A sötétben fellobbanó tűz jelzi, hogy Krisztus feltámadása legyőzte a halál és a bűn sötétjét.

2. Második rész az ige-liturgia. Az ősegyházban csak húsvét éjszakáján kereszteltek. Az olvasmányok a keresztség titkáról, annak gyümölcseiről beszélnek.

3. Ezután következik a húsvéti szentmise

4. A keresztség liturgiája a szentmisében, az evangélium után következik. A liturgiában mindnyájan - a keresztelendőkkel együtt – átéljük, mit is kaptunk mi a keresztségben, és megújít-juk keresztségi fogadalmunkat. Ugyanezen az éjszakán járulnak felnőtt katekumenjeink elsőál-dozáshoz is.

- A liturgia természete szerint éjszaka kezdődik: abban a sötétben, amely a világra borult Krisztus halála után. Úgy látszott, hogy a halál legyőzte az életet, a bűn legyőzte Krisztust. Ebben a sötétben gyúl ki a feltámadás győzelmét hirdető tűz.

1. A FÉNY LITURGIÁJA

Tűzszentelés

A/ változat: ((Ha a tűzszentelés a templomban történik))

K (a tűzszentelés megkezdésekor): Az atya a templom előterében szenteli meg a tüzet (a ministránsok, katekumenek és fiatalok csoportja kíséri). Mi a sötétben éljük át a jelképek monda-nivalóját.

K: Az új tűzről, a feltámadás tüzéről a pap meggyújtja a hatalmas húsvéti gyertyát, amely Krisztust jelképezi. A krisztusi tűzzel, gyertyával indul el majd a sötét templom felé... Mi va-gyunk a sötétben járók, akik várjuk a tüzet...

K: A húsvéti gyertya a körmenettel elindul a templom felé... Álljunk fel a Krisztust jelké-pező tűz fogadására!

A pap először a templom bejáratában énekli az ujjongó örömhírt: "Krisztus világossága". S mi válaszoljuk: „Istennek legyen hála.”

K (Amint a hívek válasza elhangzott, s a menet indul, a K. folytatja): A tüzet hozó menet a templom közepe felé indul. Ott újra elhangzik az örömhír: „Krisztus világossága!” Mi ismét vá-laszolunk. Majd csak a körmenetben jövők gyújtják meg gyertyáikat.

K (amint megtörtént, folytatja): A gyertyás menet az oltár felé indul. Amikor az oltár elé érnek, az atya újra énekli: „Krisztus világossága!” Válaszunk után a fiatalok elviszik minden sorhoz az égő gyertyákat, s átadják a tüzet a híveknek.

K (A tűz szétosztása közben):

Ügyeljetek testvérek arra, hogy a gyertyák lehetőleg ne csöpögjenek a földre. Ennek érde-kében: aki a tüzet átadja az tartsa függőlegesen gyertyáját, s aki a tüzet kapja, az dűtse rá az övét.

- Figyeljünk a jelképekre. 1.A tűz a húsvéti gyertyától indult, s ez Krisztust jelképezi. 2. Krisztus tüzét mi egymás közvetítésével kapjuk...- Most várjuk, amíg hozzánk ér a tűz. Közben adjunk hálát azért a sok testvérért, akik által eddigi életünkben kaptuk már Krisztus tüzét. S mi is felelősek vagyunk, hogy továbbadjuk azt. ((Csak a keresztelendők nem gyújtják meg gyertyái-kat... Ők majd a keresztelésben kapják meg a kegyelmi élet tüzét.))

B/ változat: ((Ha a tüzet az udvaron szenteljük:))

K: Az atya az udvaron szenteli meg a tüzet. A ministránsok, katekumenek, kezesek és fia-talok (és más testvérek) csoportja állja körül a fellobbanó lángot, amely a Feltámadás fényét jelzi. (Az elsőáldozók már fehér ruhában vannak.)

Pap: Meghívja a résztvevőket, hogy csendben éljék át a sötétség mondanivalóját...

Csend. Majd meggyullad a tűz...

Pap: tűzszentelő imát mond...

Majd meggyújtja a húsvéti gyertyát..

K: Az új tűzről a pap meggyújtja a nagy húsvéti gyertyát, amely a Feltámadt Krisztust jel-képezi. S meghirdeti az örömhírt, hogy kigyúlt Krisztus világossága, Krisztus feltámadt.

Pap (énekli): Krisztus világossága - Válasz: Istennek legyen hála

K: A ministránsok, az elsőáldozók és a kezesek, valamint a fiatalok, meggyújtják gyertyá-ikat. (A keresztelendők még nem gyújtják meg.) Majd körmenetben hozzák a fényt a templomba: Elöl a ministránsok, majd a katekumenek, a kezesek és a fiatalok, utánuk az atyák. Mindnyájan, akik az előtérben vagy a kertben vagytok, induljatok a templomba.

K: A templom közepén a húsvéti gyertya megáll, s vele együtt mi is. Itt hangzik el másod-szor az örömhír: „Krisztus világossága”. S mi válaszoljuk: „Istennek legyen hála.” -

K (Amint a hívek válasza elhangzott, s a menet indul, a K. folytatja): A katekumenek és a kezesek elfoglalják az első két sort, (mögöttük a fenntartott helyeken ülnek a rokonok). A fenn-maradó sorokat, töltsük fel és foglaljunk el minden széket.

Pap: „Krisztus világossága!”. - Istennek legyen hála!

K (A tűz szétosztása közben):

A fiatalok átadják a tüzet a híveknek. Ügyeljetek testvérek, hogy a gyertyák lehetőleg ne csöpögjenek a földre. Ennek érdekében: aki a tüzet átadja, tartsa függőlegesen gyertyáját, s aki a tüzet kapja, az döntse rá az övét.

(Kis csend után:) Figyeljünk a jelképekre. 1. A tűz a húsvéti gyertyától indult, s ez Krisztust jelképezi. 2. Krisztus tüzét mi egymás közvetítésével kapjuk.- Most várjuk, amíg hozzánk ér a tűz. Közben adjunk hálát azért a sok testvérért, akik által eddigi életünkben Krisztus tüzét kaptuk. Mindnyájan felelősek vagyunk, hogy továbbadjuk a Fényt. (Csak a keresztelendők nem gyújtják meg gyertyáikat. Ők majd a keresztelésben kapják meg a kegyelmi élet tüzét.)

Örömének

K: Égő gyertyákkal kezünkben állunk, s így hallgatjuk az egyház ősi énekét, az Exultet-et, amelyben köszöntjük Krisztus tüzét. - Az örömének csupa hála Krisztus győzelméért. Hála, hogy Krisztus legyőzte a halált, a bűnt. Végül kéri: sose aludjon ki a gyertya lángja, sose aludjon ki bennünk a tűz. (Konferáló figyelmébe: az Exultet közepén kis szünet van, amelyben a pap énekli: Az Úr legyen veletek stb...)

2. AZ IGE LITURGIÁJA

K (az Exultet végén): Most eloltjuk gyertyáinkat (meggyullad a templom első részét megvilágító lámpasor), s ülve hallgatjuk az olvasmányokat. - Az összes olvasmány a keresztséggel kapcsolatos. Különösen szólnak a keresztelendőkhöz. De meghívnak minden megkereszteltet is, hogy adjunk hálát azért, hogy meg vagyunk keresztelve.

K: Az első olvasmány a teremtés elbeszélése. Isten saját képmására teremti az embert, s rábízza a világot. - A keresztségben az ember új módon válik Isten képmásává - és Isten újra rá-bízza a világot: hogy vigye oda Jézus Örömhírét.

1. Olvasmány: Ter 1,1.26-31 (rövidebb)

K (rögtön az olvasmány után): A zsoltárban könyörgünk azért, amire az olvasmány hívott: hogy az Úr árassza ránk Lelkét, s újítsa meg - általunk is - a földet.

K (a zsoltár és a pap könyörgése után):

Most Ábrahámról olvasunk, aki kész mindenét, még fiát is átadni Istennek. S az Úr ezért a hitéért megáldja őt. - A ma keresztelendők is Istennek ajánlják életüket, mint Ábrahám (s velük mi is megújítjuk átadásunkat). - Ha tiszta ez az önátadás, Isten áldásának ígérete nekünk is szól.

2. Olv. Ter 22,1-2.9 (rövidebb) - Zsoltár

K (A zsoltár és a pap könyörgése után):

Most a zsidóknak a Vörös tengeren való átkeléséről hallunk. A keresztséggel kapcsolatos jelképes mondanivalója van ennek is. - Amint a zsidók a vízen át menekültek meg az egyiptomi rabszolgaságból, úgy Krisztus minket is a keresztség vize által ment ki a bűn rabságából.

3. Olv: Kiv 14,15-15,1

K: Adjunk mi is hálát Mózes énekével: a keresztségben elnyert krisztusi szabadságért.

K (A zsoltárszerű ének és a pap könyörgése után):

Ebben az olvasmányban az Úr hív: "gyertek a vízhez mind!". Elsősorban a keresztelendők-höz szól ez a meghívás; és mindnyájunkhoz, akik Isten kegyelmének forrásaihoz akarunk járulni. Végül elhangzik az ígéret: aki Isten igéjét követi, annak lelkébe hatol az ige, s gyümölcsöt hoz benne.

4. Olv: Iz 55,1-11

K:A zsoltár ismét a kegyelem forrásaihoz, a keresztség vizéhez hív.

K (A zsoltár és a pap könyörgése után):

A következő olvasmányban Ezekiel próféta arról jövendöl, hogy az ember - a zsidó nép - számtalanszor megsértette Istent. De eljön az idő, amikor Isten új szívet és új lelket olt belénk. - Köszönjük meg Istennek, hogy a keresztségben s a szentségekben belénk oltja saját Lelkét, hogy általa éljünk.

5. Olv: Ez 36,16-28

K (olvasmány után): A most következő zsoltár is a keresztelés megújító erejét kéri.

3. A HÚSVÉTI MISE

K (A zsoltár és a pap könyörgése után): A feltámadás ünneplésének beteljesedése a húsvéti szentmise. Kigyulladnak a templom összes lámpái; a ministránsok előkészítik az oltárt a szent-miséhez. Az atya énekelni kezdi a Dicsőséget; megszólalnak a csengők. Megkezdődik az Allelu-jás húsvéti szentmise. A Dicsőségre álljunk fel!

Dicsőség - Lecke - Alleluja-zsoltár

Evangélium - Rövid homilia

4.A KERESZTELÉS LITURGIÁJA (Ha van keresztelés)

A pap köszönti a keresztelendőket és keresztszülőket

Litánia

A következő részt többnyire a vezető pap magyarázza (ha ő nem mondaná, akkor a konfe-ráló): A keresztelés liturgiája a Mindenszentek litániájával kezdődik. A keresztelendő belép az Egyházba. Az egyház legelső tagjai maguk a szentek, akiknek közbenjárását most kérjük. Könyörögjünk azzal a bizonyossággal, hogy a menny itt van, a szentek itt vannak, s örvendeznek velünk.

P: (Litániát mondja)

Víz megáldása

K: A pap megáldja a keresztvizet. A szentelő ima megemlékezik arról, mily sokféle mondanivalója van a víznek az üdvösség történetében. Majd kéri az Urat, hogy ez a víz a Krisztusban való megújulás vize legyen.

Keresztségi fogadalom

K vagy P: (a víz megáldása után) Álljunk fel. A fiatalok ismét elviszik a húsvéti gyertya tüzét a híveknek. ((A keresztségi fogadalom alatt a keresztségre készülők kezében nincs még gyertya, csak a megkereszteltek kezében. Jelzi ez, hogy a hivő közösség fogadja be a kereszte-lendőket.))

A fogadalom válaszait elsősorban a keresztelendők (és a ma elsőáldozók) mondják - de ve-lük együtt mi is: Nemcsak azért, mert ma mindannyian újra átéljük megkereszteltségünk titkát, hanem azért is, mert mindnyájunknak felelősséget kell vállalnunk a keresztelendőkért, a megtér-tekért!

Keresztség - Megkenés krizmával

Fehér ruha és gyertya átadása

K: A keresztszülők feladják a kegyelmet jelképező fehér ruhát a megkereszteltekre.

Pap: Rövid csendben - kezünkben a lánggal - adjunk hálát azért, hogy Krisztus, az Egyház, a Szentháromság tüze ég bennünk. Kérjük, lehessünk mindig a tűz hordozói.

BÉRMÁLÁS

K vagy P: (A bérmálási könyörgés után) Most az újonnan kereszteltek közül az, aki elérte a 18. évet meg is bérmálkozik. Az atya elé lép(nek). A bérmaszülő(k) mögéje(ük) áll(nak), s vál-lá(uk)ra teszi(k) a kezé(üke)t: ezzel jelzi(k), hogy segíteni fogjá(k) ő(ke)t keresztény életé(ük)ben, küldetése(ük)ben. Az atya megkeni a bérmálandó(k) homlokát a szent olajjal, majd kezet fog ve-le(ük).

K: Következnek az egyetemes könyörgések, amelyet a ma kereszteltek, illetve a ma elsőál-dozáshoz járulók imádkoznak.

K: (könyörgések után): Eloltjuk gyertyáinkat. - Folytatódik a szentmise, a felajánlástól.

HÚSVÉTI VIGILIA

Pap: Testvérek! Adjunk oda életünket Jézusnak, hogy megváltó ereje, s Ő maga tudjon élni, működni bennünk!

Lektor:

1.    Feltámadott Megváltónk, Jézus! Töltsd el erőddel XVI. Benedek pápánkat, N. püs-pökünket, papjainkat-, szerzeteseinket- és minden keresztény testvérünk lelkét ke-gyelmeddel – és izzítsd fel bennük a Beléd vetett hitet. Hallgass meg Urunk!

2.    Feltámadott Jézus! segítsd a most megkeresztelteket, a ma elsőáldozókat, és azokat is, akik a hit megújításának útját járják, hogy egész életükben hűségesek maradjanak hozzád! Hallgass meg Urunk!

    

3.    Adj erőt katekumenjeinknek, akik a következő években készülnek a keresztségre, elsőáldozásra (bérmálásra)! Alakítsd szívüket és életüket a Te törvényed szerint! Hallgass meg Urunk!

    

4.    Áldd meg azokat, akik közreműködtek, hogy mi (- akik most szentségekhez járu-lunk -) eljussunk ismeretedre és a szentségekhez. Hallgass meg Urunk!

5.    Add világosságodat embertársainknak, rokonainknak és ismerőseinknek, akik még nem ismernek, s különösen azoknak, akik már keresnek Téged. Hallgass meg Urunk!

    

6.    Áraszd ki megváltó kegyelmedet egyházadra és közösségünkre, hogy minden gyen-geségünk ellenére a Te jelenléted jelei és közvetítői lehessünk az embertársaink számára! Hallgass meg Urunk!

    

7.    Imádkozzunk népünk, városunk megújulásáért; az emberi értékek és az igazság győzelméért. Add Urunk, hogy minden körülmények között a te szeretetednek és feltámadásodnak tanúi lehessünk. Hallgass meg Urunk!

    

8.    Halálod és feltámadásod által szerzett békédet és erődet add a szenvedőknek. Add, hogy minden szenvedőben és szenvedésben felismerjünk Téged. Hallgass meg Urunk!

Pap: Megváltó Jézusunk. Feltámadásod éjszakáján Fényt ajándékoztál az egész világnak. Add, hogy jelenléted örömében éljünk, s egykor eljussunk a Szentháromság örök dicsősé-gébe. Aki él és uralkodik mindörökkön örökké. - Hívek: Ámen